ועדת היגוי לפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל

ועדת היגוי לפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל

הוועדה המייעצת של פורום IVS סימנה את הצורך בפיתוח מדד נדל״ן מניב בישראל כאחד היעדים החשובים ליישום כבר בשלב ראשון של פעילות הפורום, ולשם כך הקימה ועדת היגוי לנושא.

בעולם החלו להקים מדדי נדל״ן מניב החל משנות השמונים. מדדים אלו מאפשרים השוואתיות לאפיקי השקעה אחרים כמו מניות ואג״ח שנסחרים בבורסות. הם מאפשרים למשקיעים בקרה על ביצועי מנהלי ההשקעות ולמנהלי ההשקעות השוואה של ביצועיהם אל מול המתחרים. לחוקרים באקדמיה הם פותחים קשת רחבה של תחומים למחקר, כמו המתאם בין שוק הנדל״ן לביצועי המקרו של המשק. כלומר הם מגבירים בצורה ניכרת את השקיפות בשוק ובכך תומכים בהקצאת מקורות יעילה, משיכת משקיעים זרים ושכלול השוק.

רוב המדדים בעולם מבוססים על שמאויות מאחר ולא קיים מסחר רציף בנדל״ן שניתן לבסס עליו מדד (בישראל התדירות של עסקות בנכסים מניבים היא אחת לחודש). מספר יוצאי דופן הם מדדי עסקות במשקים נזילים ביותר כמו לונדון, וגם אלו נעזרים במידול אקונומטרי מתקדם על מנת לגשר על פערי המידע. לכן מדדי נדל״ן מניב דורשים שמאויות איכותיות ברמה גבוהה וכפועל יוצא מכך מושכים להגברת המצקועיות בתחום (כפי שקרה למשל בישראל עם אימוץ תקני IFRS שדרשו שמאויות לצורך הדוחות הכספיים של החברות).

מדדי נדל״ן מניב מציגים את התשואה הכוללת בענף (Total Return) בכל תקופת דיווח (בדרך כלל רבעון), הן לענף כולו והן לסקטורים נפרדים כמו משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ותעשייה, ומפלחים את התשואה הכוללת לתשואה מעליית (ירידת) ערך ההון (Capital Return) ותשואה מהכנסות משכירות (Income Return).